KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

KRISHNA KRISHNA KRISHNA GOVIND GOPAL

KRISHNA KRISHNA KRISHNA GOVIND GOPAL

DEKNA INDREO KE NA GHORE BHAGE

DEKNA INDREO KE NA GHORE BHAGE

IN KO SAYAM KE DIN RAAT TORE LAGE

APNE RATH KO UMARAH LAGATE CHALO

APNE RATH KO UMARAH LAGATE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

KAM KARTE RAHO NAAM JAP TE RAHO

KAM KARTE RAHO NAAM JAP TE RAHO

KRISNA PYARE KA TUM DHYAN DHARTE RAHO

PAAP KI VASNAYE MITA TE CHALO

PAAP KI VASNAYE MITA TE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

KRISHNA KRISHNA KRISHNA GOVIND GOPAL

KRISHNA KRISHNA KRISHNA GOVIND GOPAL

YAAD AVENGI UNKO KABHI NA KABHI

YAAD AVENGI UNKO KABHI NA KABHI

DARSH DEDENGE AAKE KABHI NA KABHI

YAHI VISHVAS MAN ME JAMA TE CHALO

YAHI VISHVAS MAN ME JAMA TE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

NAAM JAP JAP KE BHAKTO NE PAYI GATI

NAAM JAP JAP KE BHAKTO NE PAYI GATI

RAM DER ISI SE KARE VINATI

KRISNA PYARE KO MAN ME VIJATE CHALO

KRISNA PYARE KO MAN ME VIJATE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

KRISHNA GOVIND GOPAL GATE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

MAN KO VISHEO KE VISH SE HATA TE CHALO

KRISHNA KRISHNA KRISHNA GOVIND GOPAL

KRISHNA KRISHNA KRISHNA GOVIND GOPAL

KRISHNA KRISHNA KRISHNA GOVIND GOPAL

KRISHNA KRISHNA KRISHNA GOVIND GOPAL