DO AKSHAR KA HAI RAM NAM JIS MEN JAG HAI SAMYA

DO AKSHAR KA HAI RAM NAM JIS MEN JAG HAI SAMYA

MUKT KANTH SE RAM NAM KO HAI SANTO NE GAYA

SIA RAM BINA DUKH KON HARE SIA RAM BINA DUKH KON HARE

DO AKSHAR KA HAI RAM NAM JIS MEN JAG HAI SAMYA

MUKT KANTH SE RAM NAM KO HAI SANTO NE GAYA

SIA RAM BINA DUKH KON HARE SIA RAM BINA DUKH KON HARE

KAN KAN MEN PRABHU RAM KA DARSHAN JIS NE JAG HAI BANAYA

RAM NAM KI DO AKHIYAN HAI JIS MEN RAM SAMAYA

RAM SAMAYE AKIYON MEN MAN MEN RAH HAR SHAYA

RAM SAMAYE AKIYON MEN MAN MEN RAH HAR SHAYA

SIA RAM BINA DUKH KON HARE SIA RAM BINA DUKH KON HARE

SITA BHI HAI DO AKSHAR KI JISME RAM SAMAYE

SITA RAM PATITAPAVAN HAI PAAP KATE JO GAYE

HIYE MEN SITA RAM BASA KE MAN MORA SUKH PAYE

HIYE MEN SITA RAM BASA KE MAN MORA SUKH PAYE

SIA RAM BINA DUKH KON HARE SIA RAM BINA DUKH KON HARE

DO AKSHAR KA HAI RAM NAM JIS MEN JAG HAI SAMYA

MUKT KANTH SE RAM NAM KO HAI SANTO NE GAYA

SIA RAM BINA DUKH KON HARE SIA RAM BINA DUKH KON HARE

ULTA JAP NE JAP NE WALO NE BHIO SAD GATI IS SE PAYE

SAB VEDO MEN RAM SAR HE KAHEGAYE BHAKT GOSAI

GHAR GHAR RAM KA DEEP JALA HAI PAMANAND HAI AYA

GHAR GHAR RAM KA DEEP JALA HAI PAMANAND HAI AYA

SIA RAM BINA DUKH KON HARE SIA RAM BINA DUKH KON HARE

DO AKSHAR KA HAI RAM NAM JIS MEN JAG HAI SAMYA

MUKT KANTH SE RAM NAM KO HAI SANTO NE GAYA

SIA RAM BINA DUKH KON HARE SIA RAM BINA DUKH KON HARE